BinanceDex Volume, Markets and News

Setup and track your portfolio manually or by syncing your wallets or exchanges.

Start Your Portfolio Now
BinanceDex

BinanceDex

#128
$903K$903,301.4
12.28%
฿127.26081749
12.28%
Volume 24h$903,301.4$903K
Volume 7d$6,726,244.1$7M
Volume 30dN/A
No. Markets118
FeeN/A
Launched2019
TypeN/A
CountryMalta

#

Name

Pair

Volume 24h

Volume (%)

Price

1

RUNE/BNB

14.2%$0.082975
2

BZNT/BNB

13.9%$0.002174
3

CRPT/BNB

9.84%$0.378108
4

PYN/BNB

9.65%$0.004574
5

EVT/BNB

8.25%$0.005650
6

TOMOB/BNB

5.83%$0.466309
7

VRAB/BNB

5.81%$0.000497
8

NEXO/BNB

5.54%$0.089983
9

AERGO/BNB

5.32%$0.028538
10

NEW/BNB

5.11%$0.002261
11

CBM/BNB

5.11%$0.000065
12

SLV/BNB

2.59%$0.434815
13

ARN/BNB

1.87%$0.138167
14

CNNS/BNB

1.04%$0.003890
15

UGAS/BNB

0.930000%$0.019420
16

PLG/BNB

0.920000%$0.004246
17

BOLT/BNB

0.640000%$0.009488
18

XBASE/BNB

0.440000%$0.000956
19

AVA/BNB

0.400000%$0.088848
20

UND/BNB

0.260000%$0.007417
21

MTXLT/BNB

0.250000%$45.7
22

NPXSXEM/BNB

0.230000%$0.000042
23

DEFI/BNB

0.210000%$0.030569
24

COTI/BNB

0.180000%$0.007045
25

ONE/BNB

0.150000%$0.005017
26

CBIX/BNB

0.140000%$0.008521
27

MATIC/BNB

0.140000%$0.015711
28

RAVEN/BNB

0.130000%$0.000142
29

ZEBI/BNB

0.110000%$0.003594
30

DOS/BNB

0.080000%$0.006541
31

FRM/BNB

0.060000%$0.006110
32

BET/BNB

0.060000%$0.031629
33

AWC/BNB

0.050000%$0.070416
34

CAN/BNB

0.050000%$0.013284
35

COS/BNB

0.050000%$0.011389
36

CHZ/BNB

0.040000%$0.007972
37

LTC/BNB

0.040000%$43.5
38

LTO/BNB

0.040000%$0.017252
39

WISH/BNB

0.040000%$0.017338
40

IRIS/BNB

0.030000%$0.021007
41

BCH/BNB

0.020000%$206.8
42

NPXB/BNB

0.020000%$0.186897
43

DREP/BNB

0.020000%$0.001617
44

SPNDB/BNB

0.020000%$0.001222
45

ANKR/BNB

0.020000%$0.001796
46

FTM/BNB

0.020000%$0.012037
47

XRP/BNB

0.010000%$0.218155
48

NOW/BNB

0.010000%$0.003193
49

PVT/BNB

0.010000%$0.000242
50

SHR/BNB

0.010000%$0.002322
51

MVL/BNB

0.010000%$0.000302
52

KAT/BNB

0.010000%$0.000638
53

CAS/BNB

0.010000%$0.003566
54

TROY/BNB

0%$0.007001
55

LIT/BNB

0%$0.019121
56

EQL/BNB

0%$0.000496
57

ERD/BNB

0%$0.002142
58

FSN/BNB

0%$0.256739
59

VIDT/BNB

0%$0.054952
60

BLINK/BNB

0%$0.000288
61

MTV/BNB

0%$0.000647
62

QBX/BNB

0%$0.000417
63

MITH/BNB

0%$0.009469
64

ARPA/BNB

0%$0.008065
65

VDX/BNB

0%$0.000877
66

SWIPE.B/BNB

0%$0.000976
67

AXPR/BNB

0%$0.003914
68

GMAT/BNB

0%$0.000848
69

ART/BNB

0%$0.019847
70

DUSK/BNB

0%$0.042576
71

PHB/BNB

0%$0.012651
72

GTO/BNB

0%$0.012939
73

EBST/BNB

0%$0.000863
74

BCPT/BNB

0%$0.015815
75

MDAB/BNB

0%$0.002879
76

HNST/BNB

0%$0.004313
77

ENTRP/BNB

0%$0.034502
78

COVA/BNB

0%$0.000545
79

LBA/BNB

0%$0.027316
80

GIV/BNB

0%$0.000224
81

MZK/BNB

0%$0.011494
82

BKBT/BNB

0%$0.000160
83

MEETONE/BNB

0%$0.001294
84

TRUE/BNB

0%$0.172521
85

TOP/BNB

0%$0.002729
86

HYN/BNB

0%$0.086246
87

WICC/BNB

0%$0.136578
88

PIBNB/BNB

0%$0.003954
89

GTEX/BNB

0%$0.001439
90

LOKI/BNB

0%$0.350793
91

UPX/BNB

0%$0.000093
92

VOTE/BNB

0%$0.000986
93

BST2/BNB

0%$0.001006
94

MITX/BNB

0%$0.010351
95

TM2/BNB

0%$0.001337
96

PHV/BNB

0%$0.001280
97

CSM/BNB

0%$0.058945
98

ATP/BNB

0%$0.007188
99

BNB/BTCB-1DE

0%$0
100

BNB/USDSB-1AC

0%$0
101

BTCB/USDSB-1AC

0%$0
102

COS/USDSB-1AC

0%$0
103

COS/BTCB-1DE

0%$0
104

ANKR/BTCB-1DE

0%$0
105

UND/USDSB-1AC

0%$0
106

BOLT/BTCB-1DE

0%$0
107

ONE/USDSB-1AC

0%$0
108

BNB/TUSDB-888

0%$0
109

BNB/THKDB-888

0%$0
110

BNB/IDRTB-178

0%$0
111

BNB/TAUDB-888

0%$0
112

BNB/BUSD-BD1

0%$0
113

XRP/BUSD-BD1

0%$0
114

BTCB/BUSD-BD1

0%$0
115

BUSD/IDRTB-178

0%$0
116

BTCB/TUSDB-888

0%$0
117

LTC/TUSDB-888

0%$0
118

BCH/BUSD-BD1

0%$0